Skip to main content

Toolbox

Deze website bevat de Toolbox voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De tools in de Toolbox zijn behulpzaam bij het doorlopen van de verschillende stappen die nodig zijn voor gebiedsanalyses binnen het NPLG.

Filter

(NPLG-)doelstelling
Gebiedstype
Thema
Werkstap
Vakgebied
Type tool
Ontwikkeld door

65 tools worden weergegeven op alfabetische volgorde

Aanvalsplan Landschap

Het Aanvalsplan Landschap vormt een handreiking voor het bereiken van minimaal 10 % gebiedseigen groenblauwe dooradering in gebieden

Natuurherstel Robuust watersysteem Watertekort Wateroverlast Waterkwaliteit Onderzoeksrapport

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een digitale hoogtemeting van Nederland die wordt gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals waterbeheer en ruimtelijke planning.

Natuurherstel Robuust watersysteem Watertekort Wateroverlast Waterkwaliteit Kaartapplicatie

Agrimatie

Agrimatie is een overzichtswebsite met veel informatie over onderzoeken in land- en tuinbouw.

Natuurherstel Robuust watersysteem Watertekort Wateroverlast Waterkwaliteit Onderzoeksrapport

Atlas Natuurlijk Kapitaal

Atlas Natuurlijk Kapitaal is een overzichtswebsite met veel kaarten gericht op bodem en (drink)water.

Natuurherstel Robuust watersysteem Watertekort Wateroverlast Waterkwaliteit Kaartapplicatie

Atlas van de Leefomgeving

De Atlas van de Leefomgeving is een centrale ontsluiting van groot aantal geografische kaarten van Nederland.

Natuurherstel Robuust watersysteem Watertekort Wateroverlast Waterkwaliteit Kaartapplicatie

Basisregistratie Gewaspercelen

De Basisregistratie gewaspercelen is een register dat per jaar informatie bevat over de locatie, grootte en gewasgegevens van landbouwpercelen in Nederland.

Natuurherstel Watertekort Wateroverlast Waterkwaliteit Kaartapplicatie

BlueCan

BlueCan is een tool voor het inschatten van de CO2-uitstoot uit zoet water.

Product van STOWA

Klimaatneutraliteit Watertekort Software tool

Bodemdata.nl

Bodemdata.nl is een online platform waarop bodemgerelateerde gegevens, zoals bodemkaarten, bodemanalyses en bodemclassificaties, toegankelijk zijn voor gebruikers.

Robuust watersysteem Watertekort Wateroverlast Kaartapplicatie

Circsed

Circsed is een tool voor het bevorderen van een circulaire benadering van baggerspecie.

Product van STOWA

Robuust watersysteem Klimaatneutraliteit Waterkwaliteit Onderzoeksrapport

D-Hydro

D-Hydro is een online instrument dat wordt gebruikt voor het modelleren en voorspellen van waterkwantiteit en waterkwaliteit.

Robuust watersysteem Watertekort Wateroverlast Waterkwaliteit Software tool

Deltafact Klimaatrobuuste hoge zandgronden

De Deltafact Klimaatrobuuste hoge zandgronden is een verzameling van feitelijke informatie en kennis om de veerkracht van hoge zandgronden tegen klimaatverandering te vergroten en duurzaam landgebruik te bevorderen.

Product van STOWA

Natuurherstel Robuust watersysteem Klimaatneutraliteit Watertekort Onderzoeksrapport

Deltafact Ruimtelijke adaptatie

De Deltafact ruimtelijke adaptatie is een verzameling van feitelijke informatie en kennis over maatregelen en strategieën om ruimtelijke inrichting en infrastructuur aan te passen aan klimaatverandering.

Product van STOWA

Natuurherstel Robuust watersysteem Watertekort Wateroverlast Waterkwaliteit Onderzoeksrapport

Deltafact Waterkwaliteit

De Deltafact Waterkwaliteit is een verzameling van feitelijke informatie en kennis over maatregelen en strategieën om de waterkwaliteit te verbeteren en te waarborgen.

Product van STOWA

Robuust watersysteem Waterkwaliteit Onderzoeksrapport

Deltafact Waterveiligheid

De Deltafact Waterveiligheid is een verzameling van feitelijke informatie en kennis over maatregelen en strategieën met betrekking tot waterveiligheid in Nederland.

Product van STOWA

Robuust watersysteem Wateroverlast Onderzoeksrapport

Deltafact Zoetwatervoorziening

De Deltafact Zoetwatervoorziening is een verzameling van feitelijke informatie en kennis over maatregelen en strategieën met betrekking tot het waarborgen van voldoende zoetwater in Nederland.

Product van STOWA

Robuust watersysteem Watertekort Onderzoeksrapport

DINO-loket

DINO-loket is een website die toegang biedt tot geohydrologische en bodemkundige gegevens en informatie in Nederland.

Robuust watersysteem Watertekort Wateroverlast Waterkwaliteit Dataportaal

DuNaG

DuNaG is een kennisrapport dat helpt bij efficiënt grondverzet en negatieve effecten op natuur van grondverzet helpt voorkomen.

Klimaatneutraliteit Waterkwaliteit Onderzoeksrapport

Ecohydrologische systeemanalyse beekdallandschappen

De ecohydrologische systeemanalyse beekdallandschappen brengt interactie tussen hydrologisch systeem en ecologische processen in beekdallandschappen in kaart voor gerichte maatregelen.

Product van STOWA

Natuurherstel Robuust watersysteem Watertekort Wateroverlast Waterkwaliteit Onderzoeksrapport

Ecologische sleutelfactoren

Ecologische sleutelfactoren zijn cruciale elementen, zoals voedselbronnen, habitatkwaliteit en predatiedruk, die een grote invloed hebben op de gezondheid en stabiliteit van een ecosysteem.

Product van STOWA

Natuurherstel Robuust watersysteem Waterkwaliteit Onderzoeksrapport

ESF Stilstaand water

De ESF stilstaand water bevat 9 ecologische sleutelfactoren voor stilstaande wateren, zoals meren en moerassen.

Product van STOWA

Natuurherstel Robuust watersysteem Waterkwaliteit Onderzoeksrapport

ESF Stromend water

DE ESF stromend water bevat 10 ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren.

Product van STOWA

Natuurherstel Robuust watersysteem Waterkwaliteit Onderzoeksrapport

Freshwater options optimizer

De Freshwater options optimizer ondersteunt waterbeheerders bij het optimaliseren van verschillende zoetwatermaatregelen, zoals berging, hergebruik en aanvoer.

Product van STOWA

Robuust watersysteem Watertekort Software tool

Grondwaterregime op basis van karteerbare kenmerken

Dit rapport geeft een landsdekkende beschrijving van de grondwaterstandfluctuatie in de vorm van grondwatertrappen (peildatum 2010)

Product van STOWA

Robuust watersysteem Watertekort Wateroverlast Onderzoeksrapport